X
تبلیغات
ایمنی - جرثقیل
 
 

جرثقیل هاي  متحرک 1-مفهوم کلی 1-1 شرایط لازم و آموزش اپراتور 1-2 محدودیت های بار 1-3 جدول ظرفیت بار 1-4 ترمزهای بالابری بار 1-5 پایین بری بوسیله فشار قوی 1-6 بازوهاي متحرک (بوم ها) 1-7 وزنه هاي تعادل 1-8 تغییر ظرفیت باربرداری 1-9 تاریخچه تعمیرات و نگهداری 1-10 استانداردهای طراحی 2-انواع بازرسی 2-1 مفهوم کلی 2-2 بازرسی اولیه 2-3 بازرسی های قبل از استفاده در هر شیفت 2-4 بازرسی ماهیانه 2-5 بازرسی متناوب 2-6 بازرسی دوره ای 2-6-1 جرثقیل 2-6-2 لوله، شیلنگ و اتصالات انتهایی هيدروليكي و بادی 2-6-3 موتورها و پمپ های هيدروليكي و بادی 2-6-4 شیرهای هيدروليكي و بادی 2-6-5 سیلندرهای هيدروليكي و بادی 2-6-6 فیلترهای هيدروليكي 2-6-7 طناب فلزی (سیم بکسل) 2-7 قلاب های بار وبلوك هاي قلاب 2-8 جرثقیل هایی که به طور منظم از آنها استفاده نمی شود 3-آزمایش جرثقیل 3-1 تست های علمکرد جرثقیل 3-2 تست بار 4- تعمیر و نگهداری 4-1 حفاظت پیش گیرانه 4-2 مراحل تعمیر و نگهداری 4-3 تعمیر و نگهداری (طناب فلزی) 5- طرز کار با جرثقیل 5-1 توانایی اپراتور در هدایت و اجرا 5-1-1  حرکت دادن دستگاه 5-1-2 تنظیم و تعمیر جرثقیل 5-1-3 اطمینان از پایداری 5-1-4 رعایت اقدامات احتیاطی طول بازوهای متحرک 5-2 کار کردن جرثقیل نزدیک خطوط و ستون های برق فشار قوی 5-2-1 کارکردن جرثقیل نزدیک خطوطی که برق از آنها قطع شده و خطوط برقی که به زمین متصل می باشند. 5-2-2 در صورت برق دار بودن خطوط- کارکردن  جرثقیل با طول بوم باز شده کامل با فاصله زیاد از منطقه ممنوعه 5-2-3 کارکردن جرثقیل در حیطه منطقه ممنوعه در حالیکه خطوط فشار قوی دارای برق می باشند. 5-2-4 جرثقیل در حال عبور بدون بار و با بازوهای متحرک پایین 5-2-5 کارکردن جرثقیل نزدیک ستون های انتقال برق فشار قوی 5-3 کلید حد بالابری 5-4 علامت های دستی استاندارد 5-5 مشخصات فرد راهنما 5-6 اندازه بار 5-7 اتصال بار 5-8 حرکت بار 5-9 بالابری های معمولی 6- ضمائم ضمیمه الف: نمودار و جداول بار ضمیمه  ب : نواحی کارکرد ضمیمه  ج : نمونه فرم بازرسی جرثقیل ضمیمه  د : علامت ها ضمیمه  ه : انواع جرثقیل های متحرک 7- مراجع و ماخذ   ‍ جرثقال هاي متحرك 1-مفاهيم کلی این بخش مربوط می شود به جرثقیل هایی که روي کامیون های تجاری نصب  می شوند (بوم تراك ها)، جرثقیل های کندرو (زنجیری) ، جرثقیل هاي لوکوموتیو (متحرک)، جرثقیل های چرخ دار مجهز به كابين هاي کنترل چند گانه، جرثقیل های چرخ دار با یک كابين کنترل و هر نوع جرثقیلی که دارای ویژگی های اساسی مشابه باشد. چنین جرثقیل هایی دارای سوپراستراکچر (مجموعه بوم، وزنه های بالانس،سيني دوار و وینچ)مي باشند كه توانایی چرخش º360 سیصد و شصت درجه دارد و قادر به بالابری و پائین بری بازوهای متحرک می باشند. 1-1          - شرایط لازم و آموزش اپراتور اپراتورهای جرثقیل های متحرک باید در حد لزوم آموزش دیده و دارای شرایط لازم باشند. 1-2- محدودیت های بار الف-به جهت آنکه  ظرفيت  بار مجاز جرثقیل های متحرک ممكن است  بر اساس پايداري و يا استحکام اجزا و قطعات هیدرولیکی باشد، این ظرفيت هاي مجاز باربرداري در کاربردهای عملی آنها از حد تعیین شده توسط تولید کنندگان (سازندگان)فراتر نمی رود.     ب-هیچ جرثقیلی نباید بیشتر از حد ظرفیت تعیین شده بارگیری شود. به جز مواردی که به منظور آزمایش بار انجام می شود (پاراگراف 3 آزمایش) ج-شخص مسئول در زمان کار با بارهایی که محدود به استحکام اجزاي مكانيكي و هیدرولیکی هستند تا به پايداري، باید اطمینان حاصل کند که وزن بار قبل از بالا رفتن در حدود ظرفیت تعیین شده بین 10- تا 0+ درصد مشخص شده است.   1-3- نمودار ظرفیت بار تهیه یک نمودار ظرفیت با حروف و اشکال خوانا درهر جرثقیل ضروری می باشد. این نمودار باید در قسمتی نصب شود که هميشه در دسترس اپراتور حین کنترل جرثقیل باشد. رجوع شود به ضمیمه الف – نمونه هايي از جدول بارهای 40، 50، 80، 120 تن. (این جدول ها مثالهایی از نمودارهای ظرفیت بار هستند که باید در هر جرثقیل موجود باشند.) داده ها و اطلاعاتی که باید به همراه این نمودارها باشد شامل (و نه محدودبه) موارد زیر است: 1-دامنه ای کامل از ظرفیت بار مجاز جرثقیل در تمام شعاع های عمل کننده،زوایای بازوی متحرک، مناطق کارکرد، تمام حالات و طول های بازوی متحرک ذکر شده، طول ها و زوایای بازوی اضافه (بچه بوم) جرثقیل (خارج از مرکزی)، همچنین ظرفیت های دیگر، کاربرد یا عدم کاربرد تجهیزات انتخابی جرثقیل مثل جک های بغل و وزنه های تعادل اضافی که بر ظرفیت بار تاثیر گذار می باشند. 2-جدول ناحیه کارکرد که برای آن ظرفیت ها در نمودار ظرفیت بار فهرست شده اند. به ضميمه ب مراجعه كنيد. 3-در جایی که ظرفیت ها محدود به استحكام مكانيكي اجزاي مكانيكي و هیدرولیکی و عوامل دیگری غیر از پایداری می باشند، حدود باید در جدول های ظرفیت نشان داده شده و مورد توجه واقع شوند. 4-در مناطقی که ظرفیت بالابری تعریف نشده است حالت ناحیه کارکرد و جدول ظرفیت بار باید گویای چنین اطلاعاتی باشد. 5-طناب بندی توصیه شده برای طناب های بالابر باید نشان داده شود. ب-علاوه بر موارد لازم در جدول بار، اطلاعاتی که در اینجا آمده است باید یا در جدول بار و یا در دفترچه کارکرد نشان داده شوند: 1-بخش هایی که برای طناب بندی بالابری توصیه شده اند، اندازه و نوع طناب و تعداد رفت و برگشت طناب فولادي روي قرقره ها(fall)  برای بارهای مجاز در نقاط كاركرد مختلف. 2-نمودار طناب بندی بالابری بوم توصیه شده در جایی که كاربرد دارد، اندازه، نوع و طول طناب. 3-فشار تایر در جایی که كاربرد دارد. 4-تذكرات و علايم احتیاطی هشدار دهنده مربوط به محدودیت های تجهیزات و روند کارکرد از جمله اشاره بر جهت هایی که کمترین پایداری را دارند. 5-موقعیت پایه و تجهیزات نگهدارنده لازم برای بوم معلق میانی در جایی که کاربردي می باشد. 6-دستور العمل های لازم جهت بالا بردن بازوهای متحرک و شرایطی که تحت آنها بوم یا ترکیب بوم و بازوی جرثقیل بالا و پائین می شود. 7-اینکه آیا مکانیسم بالا نگه داشتن توسط افراد انجام می شود و یا به صورت اتوماتیک و خودکار است، اینکه سقوط آزاد و یا ترکیبی از این موارد امکان پذیر می باشد. 8-حداکثر طول حرکت تلسکوپی هر قسمت تلسکوپی بوم 9-اینکه مقاطع مختلف بازو بوسیله توان هیدرولیکی یا با دست باز و بسته می شوند. 10-ترتیب و روند باز و بسته کردن مقاطع تلسکوپی بوم 11-حداکثر باری که در طول کارکرد واقعی باز کردن بوم مجاز می باشد و شرایط احتیاط های محدود کننده. 12-تنظيمات مربوط به سوپاپ های اطمینان هیدرولیکی مشخص شده از سوی شرکت تولید کننده.     جک های تعادل بغل جرثقیل متحرک در یک جرثقیل متحرک، رمز بالابری یک بار با حداکثر ظرفیت، جک های بغل آن می باشند. این جک ها برای کارکرد بی خطر و کاربرد موثر جرثقیل صفحه محکمی ایجادمی کنند. اپراتورها و افرادی که در حیطه کار با جرثقیل می باشند باید همواره به اهمیت نصب و استفاده از جک های بغل در عملکرد جرثقیل آگاه باشند که بدون این آگاهی هم خود و هم دستگاه جرثقیل را به مخاطره می اندازند. آمار حاکی از آن است که حداقل پنجاه درصد (50%) از حوادثی که در خصوص جرثقیل پیش می آید به دلیل تنظیم نامناسب جرثقیل و یا جک های بغل آن می باشد.  عوامل تهديد كننده پايداري جرثقيل که ممکن است باعث سقوط جرثقیل شوند یا در خرابی آن نقش داشته باشند عبارت انداز: -عدم باز شدن جک های بغل به صورت كامل -باز نکردن تمام جک ها -توجه نکردن به شرایط نامناسب زمین -عدم تراز کردن جرثقیل جدول بار صحیح را به کار بریم: کار جک های بغل، بهینه سازی پایداری جرثقیل است. کاربرد صحیح جک های کاملاً باز جدول بار مستلزم این است که جک ها به طور کامل باز شوند و تمام وزن جرثقیل را متحمل گردند. اگر تایرها روی زمین باشند در آن وقت باید تنها از جدول بار روي تاير ،On- rubber استفاده کرد. شرکت های تولید کننده باز کردن تنها یکی و یا هر دو جک بغل را توصیه نمی کنند. در هنگام استفاده از جک ها، تمام آنها را به طور کامل باز کنید و تایرها را از زمین جدا كنيد( بطوريكه تمام وزن جرثقيل از روي تاير ها برداشته شود). حوادث عموماً به این علت روی می دهند که اپراتور از یک سمت (بغل) در حالیکه فقط دو جک باز شده بار را بلند مي كند سپس در طول روز همین اپراتور بوم را به سمت دیگر جرثقيل برای بلند کردن حرکت می دهد.او چنین کاری را بدون فکر انجام داده و جرثقیل را واژگون می کند (چپ می کند) تذکر: امروزه جدول بار برخی شرکت های تولید کننده،  جک های نیمه باز را براي بار برداري مجاز می دانند. بنابریان همیشه قبل از بالابری به جدول بار صحیح رجوع نمائید. صفحه اتكا جكشكل 1 – جكهاي تعادل صفحه اتکای جک های تعادل بغل: صفحه هایی که بر روی تمام جک های بغل جرثقیل دیده می شوند همه برای شرایط خوب زمین طراحی شده اند شرایط نامناسب زمین میزان باری را که جرثقیل می تواند بدون هیچ خطری روی صفحه جک قرار دهد کاهش می دهد. به همین جهت، عملکرد جرثقیل در بسیاری از موارد مستلزم یک نیروی اضافی کمکی می باشد. فلوت های مکمل از ماده های محکم ساخته می شوند و همواره باید از خود صفحه بزرگ تر باشند. این فلوت ها بیشتر از صفحه ها وزن جرثقیل و بار آن را در مسافت زمینی بیشتری پخش می کنند هر فلوت یا cribbing که کوچکتر از صفحه می باشد، در واقع فشاری را که به زمین وارد می شود افزایش می دهد این افزایش فشار، به ویژه روی زمین هایی با شرایط نامناسب باعث فرورفتگی در زمین شده و منجر به حادثه خواهد شد.   جك هاي تعادل    روش صحيح روش غلط روش غلط     تراز کردن: همچنین به یاد داشته باشید که فلوت ها و Cribbing باید هم تراز باشند. اگر صفحه جک بر روی یک فلوت غیر هم تراز شود، ممکن است که این صفحه در هنگام قرار گرفتن زیر بار سرخورده و باعث به هم خوردن تعادل جرثقیل شود. بسیاری از شرکت های تولید کننده اذعان می دارند که پیش از به کار گرفتن جدول بار جرثقیل می تواند بین یک درصد خطا را داشته باشد که این خطا در فاصله طول 20 فوتی به میزان 2 اینچ خواهد بود. اگر از این نقطه بگذریم ممکن است از 15 تا 20 درصد ظرفیت جرثقیل کاهش یابد. بنابراین، جرثقیل را در سطحی سخت و محکم نگاه دارید. اپراتورها و گردانندگان جرثقیل هرگز نباید نسبت به این دستگاه بی اهمیت باشند. در هر بار استفاده از جرثقیل که به منظور هر بالابری برنامه ریزی نمائید ، جك هاي تعادل را به طور صحیح تنظیم نمائید.   1-4- ترمزهای بالابری بار در هنگام استفاده از ترمزهای تحت فشار قوی که هیچ اتصال مکانیکی مداوم بین نیروی ترمز و نیروی به کار اندازی آنها وجود ندارد، نیرویی اتوماتیک مورد نیاز است تا ترمز را جهت جلوگیری از سقوط بار به هنگام افت نیروی به کار اندازی ترمز تنظیم نماید.       1-5- نیروی پائین بری یک سیستم پائین بری بوسیله فشار قوی باید موجود بوده و این سیستم باید بتواند با بارها و سرعتهایی که توسط شرکت تولید کننده جرثقیل مشخص شده است کار کند. 1-6- بازوهای متحرک الف-بازوهای متحرک، مقاطع بازوهای متحرک و بازوهای جرثقیل باید به وضوح شناخته و مشخص شده باشند و تنها در مواردی که شرکت تولید کننده توصیه نموده باید از آنها استفاده نمود. ب-بازوهای مشبک (بوم خشك) باید دارای شرایط لازم عملکرد SAE J 987 باشند «شکل جرثقیل، شیوه تست »   1-7- وزنه تعادل الف)جرثقیل ها را بدون وزنه تعادل در قسمتی که شرکت تولید کننده جرثقیل مشخص نموده نباید به کار انداخت تحت شرایط خاص از قبیل طول مدت نصب جرثقیل، حالات غیر معمولی بوم و غیره توصیه های شرکت تولید کننده را در مورد وزنه تعادل یا جرم تعادل باید رعایت نمود. ب)وزن تعادل یا جرم تعادل به میزانی که توسط شرکت تولید کننده جرثقیل مشخص شده است نباید فراتر رود. شكل 2- وزنه هاي تعادل 1-8- تغییر ظرفیت باربرداری الف)این امکان وجود دارد که در جرثقیل ها ظرفیت باربرداری تغییر یابد. که ایجاد چنین تغییراتی توسط شرکت تولید کننده و یا یک مهندس زبده تحلیل و تجزیه می شوند. چنین عملی باید از سوی سازمان ایمنی تايید گردد. ب)در هنگام تغییر ظرفیت باربرداری جرثقیل های چرخ دار، زنجیری و جرثقیل های کامیونی باید طبق SAE J 765 «کد تست پایداری باز جرثقیل» آزمایش شوند. ج)گزارشی از تست تغییر ظرفیت باربرداری باید به سهولت در دسترس باشد. د)ظرفیت بابرداری هیچ جرثقیلی نباید مازاد بر ظرفیت بار اریجینال شرکت تولید کننده تغییر داده شود.   1-9- تاریخچه تعمیرات و نگهداری تاریخچه تعمیرات و نگهداری یک جرثقیل باید در طول مدت سرویس دهی این دستگاه حفظ شود.   1-10- استانداردهای طراحی الف)بخش های الکتریکی، مکانیکی و ساختاری جرثقیل باید بااستانداردهای قابل قبول جرثقیل از جمله: PCSA-4 یکی باشد. «جرثقیل پاور متحرک و استانداردهای حفاری و استانداردهای جرثقیل هیدرولیک.» ب)ویژگی های ایمنی  و کارکرد جرثقیل حداقل باید منطبق با قیود استانداردهای مشخص شده ای از جلمه ASEME B30.5 باشد «جرثقیل های متحرک و لوکوموتیو)   2- انواع بازرسی 2-1- مفهوم کلی: دستگاه باید با یک حرکت نرم و معمولی، بدون هیچ مکثی و یا لرزش غیر عادی، سختی خاصی مانند حرکت های پله ای و یا بی نظمی به کار بیافتد. آسیب ظاهری، سایش و فرسودگی بیش از حد و یا تغییر شکل دائم بخش های حامل بار نباید در دستگاه مشاهده شود. کلیه ابزارهای ایمنی، نشانگرهای بار، زاویه بوم، نشانگرهای شعاع کارکرد، کنترل کننده ها و دیگر بخش های عمل کننده این دستگاه باید در طول هر بازرسی چک شده و از عملکرد صحیح آنها اطمینان حاصل شود. 2-2 بازرسی اولیه پیش از استفاده اولیه از کلیه جرثقیل های جدید و یا اصلاح شده، خواه این جرثقیل ها تحت قرارداد طولانی مدت اجاره باشند یا غیر از این باید به صورتی که در پاراگراف 6-2 «بازرسی متناوب » آمده است بوسیله یک بازرس متخصص بازرسی شده و از مطابقت قیود و مطالب کاربردی این بخش اطمینان حاصل شود. گزارش ها بازرسی دقیق (امضاء شده همراه با تاریخ بازرسی) باید در فایل ها نگهداری شده و به سهولت در دسترس باشند. 2-3- بازبینی های قبل از استفاده در هر شیفت: الف)اپراتورها یا اشخاص تعیین شده دیگر باید روزانه و قبل از به کارگیری جرثقیل در صورت نبودن تحت کارکرد منظم باید به طور بصری بخش هایی را که در زیر آمده است بازرسی نمایند (در اینجا نیازی به تهیه گزارش نمی باشد): 1-تمام مکانیسم های کنترلی برای تشخیص نامیزانی که بر کارکرد صحیح دستگاه تاثیرگذار می باشد. 2-قلاب ها و زبانه های ایمنی به منظور مشاهده تغییر شکل، ترک خوردگی و سایش 3-سیستم های هیدرولیک جهت دارا بودن سطح روغن مناسب 4-خطوط هیدرولیکی، مخزن ها، شیرها و سایر بخش های سیستم های هوایی یا هیدرولیکی جهت تشخیص نشتی 5-کابل فولادی بالابر براي تشخیص پیچ خوردگی، له شدگی، قفس پرنده ای شدن، خوردگی. 6-سیستم قطع کننده برخورد قلاب و سیستم اخطار دهنده برخورد قلاب و سیستم های پیش گیرانه جهت کارکرد مناسب. 7-بازوهای متحرک برای تشخیص خرابی یا تغییر شکل بخش های ساختاری. ب-اپراتورها یا سایر اشخاص تعیین شده باید عیوب و نقایص را بررسی نموده و احتمال ایجاد خطر را تشخیص نمایند.   2-4- بازرسی ماهیانه اپراتور و یا شخص تعیین شده دیگر باید به طور بصری بخش هایی که در زیر آمده است را به منظور تشخیص خرابی، سایش یا نقایص دیگری که ممکن است باعث کاهش ظرفیت گردد یا به طور نامطلوبی بر ایمنی جرثقیل تاثیر گذار باشد بررسی و چک نماید: 1-بخش های مهمی از جمله سیستم ترمز و هوک (قلاب ها) 2-طناب هاي فولادي بالابر ب-بلوک هوک (قلاب) را تا پایین ترین حدی که ممکن است پائین آورده و آن را به منظور تشخیص هر وضعيتي که ممکن است منجر به افت قابل ملاحظه استحكام شود بررسی نمائید. ج-هوک ها (قلاب ها) جهت تشخیص ترک خوردگی، تغییر شکل، پوسیدگی از طریق شیمیایی، درگیری زبانه های فلزی (در صورت وجود) و اثری از آسیب هاي ناشي از حرارت. د-چنانچه طناب فولادي بالابر دارای شرایطی که در قسمت معیارهای تعویض در پاراگراف 6-2 ذکر شده باشد باید آن را از دستگاه حذف کرده و تعویض نمود. هـ-گزارش های بازرسی دقیق، امضا شده همراه با تاریخ باید در فایل ها نگهداری شده و به سهولت در دسترس باشند. ی-پیش از شروع کار جرثقیل، عیوبی را که ممکن است باعث کاهش ظرفیت آن شود و یا به طور نامطلوبی بر ایمنی آن موثر باشد برطرف نمائید.   2-5- بازرسی متناوب الف-اپراتور، یا شخص تعیین شده دیگر باید به طور بصری بین فواصل زمانی روزانه تا ماهیانه جرثقیل را بازبینی و چک نماید (در این قسمت نیازی به تهیه گزارش نمی باشد.) ب-این بازرسی ها، علاوه بر الزاماتی که در پاراگراف 3-2 (بازبینی های قبل از استفاده در هر شیفت )آمده است شامل موارد زیر می باشند: 1-تمام مکانیسم های کنترلی، جهت تشخیص نامیزانی، سایش بیش از حد، آلودگی بوسیله گریس یا هر ماده خارجی دیگری که بر کارکرد مناسب دستگاه تاثیرگذار می باشد. 2-تمام ابزارهای ایمنی، جهت تشخیص کارکرد نامناسب. 3-طناب بندی كابل هاي فولادي، به منظور تشخیص عدم مطابقت با توصیه های شرکت تولید کننده جرثقیل 4-تجهیزات الکتریکی، جهت تشخیص کارکرد نامناسب، آثار خرابی بیش از حد، تجمع گرد و خاک یا رطوبت 5-لاستیک ها جهت اطمینان از فشار باد توصیه شده. 6-قسمت های مختلف بازوی متحرک به منظور تشخیص بخش های ساختاری آسیب دیده، تغییر یافته و یا از بین رفته ( در بوم هاي  خشک يا بازو هاي مشبك كار برد دارد) ج-اپراتور یا شخص تعیین شده دیگر باید نقایص دستگاه را بررسی کرده و نیاز دستگاه را به بازرسی دقیق تر و موشکافانه تر تشخیص دهند   2-6- بازرسی دوره ای الف)بازرسی های کامل جرثقیل باید توسط یک بازرس متخصص در فواصل زمانی یک 1 تا دوازده12  ماه با توجه به کار جرثقیل، شدت کار دستگاه و محیطی که جرثقیل در آن کار می کند انجام شود. ب)چنین بازرس زبده ای باید عیوب دستگاه را بررسی کرده و احتمال ایجاد خطر را تشخیص دهد. ج)گزارش های دقیق امضاء شده به همراه تاریخ باید در فایل ها نگهداری شده و به سهولت در دسترس باشند. د)این بازرسی ها باید علاوه بر موارد لازمی که در پاراگراف 4-2 «بازرسی ماهیانه» و پاراگراف 5-2 «بازرسی متناب» ذکر شده شامل موارد زیر باشند: نمونه فرم خام بازرسی جرثقیل- ضمیمه (ب)     2-6-1- جرثقیل ها جهت تشخیص موارد زیر بررسی و بازرسی نمائید: الف)قسمت های خورده شده  ترک خورده و یا تغییر شکل یافته در ساختار اجزاي جرثقیل و بازوهای متحرک (بوم ها) ب)پیچ و مهره گم شده و یا پیچ های شل شده. ج)درام ها(توپي ها) و قرقره های سائیده شده یا ترک خورده. د)قلاب های اسیب دیده از طریق مواد شیمیایی، تغییر شکل، ترک خوردگی و یا قلاب هایی که دهانه آنها 15 درصد بیش از حد معمول باز شده است و یا قلاب هایی که پیچش بیش از 10 درجه نسبت به صفحه ای که در آن قرار می گیرند دارند. تست مایع نفوذپذیر تست ذرات مغناطیسی یا هر بازرسی تشخیص ترک خوردگی دیگری باید حداقل سالیانه یک بار انجام شود. ه)بخش های سائیده شده، ترک خورده، کج شده از جمله پین، یاتاقان، محور (شافت ها)، چرخ دنده غلتک و ابزارهای قفل کننده. و)سایدگی بیش از حد ترمز و بخش های سیستم کلاچ، کفشک های ترمز (حد اكثر 50%)، شیطانک ها و سیستم های جغجغه ای. ز)بار مجاز، زاویه بوم، و دیگر نشانگرهای بار بر روی دامنه کامل کارکرد آنها به منظور تشخیص خطاهای حائز اهمیت در صورت نیاز به تنظیم، این کار باید توسط یک شخص متخصص انجام گردد. ح)موتورهای گازوئیلی، دیزلی، الکتریکی و یا دیگر دستگاه های تولید توان به منظور تشخیص کارکرد نامناسب یا عدم مطابقت با مقتضیات ایمنی. ط)رادیاتورها و خنک کننده های روغن برای تشخیص نشتی، کارکرد نامناسب یا مسدود شدن راه های عبور هوا. ي)سائیدگی بیش از حد چرخ زنجیرهای محرک و کشیدگی بیش از حد زنجیر. ك)ابزارهای هدایت کننده، ترمز و قفل جهت تشخیص کارکرد نامناسب. ل)لاستیک هایی که بیش از حد سائیده شده اند و آسیب دیده اند. م)زنگ زدگی بر روی میله های پیستون (دسته يستون) و شیرهای کنترل مخصوصا اگر جرثقیل براي مدتي به کار گرفته نشده باشد.   2-6-2 لوله ها، شیلنک ها و اتصالات انتهایی هيدروليكي و بادی را جهت تشخیص موارد زیر بررسی و بازرسی نمائید: الف-آثار نشتی در سطح شیلنگ هاي انعطاف پذیر یا نقطه اتصال آن با اتصالات فلزی ب-تغییر شکل یا تاول زدگی ها غیر طبیعی جداره خارجی شیلنگ هيدروليكي و بادی -نشتی در اتصالات حدیده شده و یا بست شده که از طریق سفت کردن و یا روند توصیه شده قابل برطرف شدن نیستند. هـ-آثار سائیدگی بیش از حد روی سطح خارجی شیلنگ ها و لوله های هیدرولیک و اتصالات (به منظور برطرف کردن برخورد و سایش بخش هاو یا به صورتی دیگر جهت محافظت قطعات باید ابزار لازم به کار گرفته شود).   2-6-3- موتورها و پمپ های هيدروليكي و بادی جهت بررسی موارد زیر اقدام نمائید: الف) چفت و قفل های شل ب) نشتی اتصالات بین بخش های مختلف ج) نشتی از کاسه نمد محورها د) لرزش یا صداهای غیر عادی ه) افت سرعت کارکرد و) گرمای بیش از حد سیال روعن ز) افت فشار   2-6-4- شیرهای هيدروليكي و بادی موارد زیر بررسی و بازرسی نمائید: الف) ترک روي بدنه شیر ب) برگشت نامناسب اسپول به حالت خلاص(عدم برگشت  lever به حالت خلاص) ج) نشتی در اسپول ها و اتصالات د) گیرکردن اسپول ها ه) نقص و خرابی شیرهای اطمینان (شير هاي محدود كننده فشار) در تنظیم فشار صحیح (فشارتنظيمي سوپاپ های اطمینان باید به مقداري که شرکت تولید کننده مشخص نموده است چک و بررسی شوند.)       2-6-5- سیلندرهای هيدروليكي و بادی موارد زیر را بازرسی نمائید: الف) جمع شدن و جريان روغنی که از طریق نشت سیال از پیستون ایجاد شده است. ب) نشتی کاسه نمدهای پیستون ج) نشتی در اتصالات جوشکاری شده د) خراشیدگی، زخم شدگی یا فرورفتگی دسته پیستون جک ها ه) فرو رفتگی ناشی از ضربه در قسمت بدنه جک و) شل شدگی یا تغییر شکل در چشمی های انتهایی جک و سیلندر و اتصالات مرتبط   2-6-6- فیلترهای هيدروليكي آثار ذرات لاستیکی در فیلتر ممکن است نشانگر خرابی شیلنگ،     Oرينگ ها یا دیگر اجزاء لاستیکی باشد تکه ها با خرده های فلزی روی فیلتر ممکن است نشانگر خرابی پمپ ها و موتورها و سیلندرها باشد. بررسی بیشتر جهت تشخیص منشا اشکال، قبل از اقدام اصلاحی ضروری می باشد.       2-6-7- طناب فلزی سیم بکسل الف) سیم های فلزی باید حداقل سالیانه توسط بازرس متخصص و ذيصلاح بررسی شوند، تعداد فواصل زمانی بیشتری جهت بازرسی باید توسط چنین شخصی مشخص شده که این بازرسی به عواملی از جمله سختی محیط، درصد ظرفیت بالابری، میزان تکرار کارکرد و قرار گرفتن در معرض بارها همراه با شوک بستگی دارد که این عوامل تعیین کننده عمر طناب فولادي می باشند. این بازرس باید خرابی و نقایصی را که در زیر آمده است و منجر به افت قابل ملاحظه استحكام اولیه می شود به دقت یادداشت نموده و امکان ایجاد خطر در صورت استفاده بیشتر از طناب را مشخص نماید. این بازرسی باید شامل بررسی کل طول طناب بدون جدا کردن آن از درام باشد. 1-کاهش اندازۀ طناب زیر قطر نامی، خواه مربوط به افت تکیه گاه هسته ( هسته كنفي)، خوردگی داخلی یا خارجی باشد یا سائیدگی طناب های خارجی جدول را ملاحظه نمائید. حداکثر میزان مجاز کاهش قطر طناب فولادي       حداکثر میزان مجاز کاهش قطر نسبت به قطر نامی        قطر نامي طناب فولادي حداکثر تا 16/5 اینچ (8 میلی متر) بیش از 16/5 اینچ تا 2/1 اینچ (13 میلی متر) بیش از 2/1 اینچ تا 4/3 اینچ (19 میلی متر) بیش از 4/3 اینچ تا 8/11 اینچ (29 میلی متر) بیش از 8/11 اینچ تا 2/11 اینچ (38 میلی متر 64/1 اینچ (4/0 میلی متر) 32/1 اینچ (8/0 میلی متر) 64/3 اینج (2/1 میلی متر) 16/1 اینچ (6/1 میلی متر) 32/3 اینچ (4/2 میلی متر)       2-تعداد و پراکندگی یا تمرکز سیم های فلزی شکسته شده در لایه خارجی 3-طناب های فلزی سائیده شده 4-طناب های فلزی که در اتصالات انتهایی خراب و خورده شده اند. 5-اتصالات انتهایی خورده شده، ترک خورده، خم شده، سائیده شده و یا اتصالاتی که به طور غلط نصب شده اند.   6-تاب خوردگی، له شدگی، بریدگی یا بازشدگی رشته ها. ب) چنین بازرس زبده ای در حین بازرسی طناب فولادي متحرک، باید به بخش هایی که متحمل خرابی سریع می باشند توجه کند. این بخش ها عبارت انداز: 1-بخش هایی که با سدل ها (saddleها)، قرقره های تساوی کننده نیرو و یا قرقره های دیگری که در آنها حرکت طناب محدود است. 2-بخش هایی از طناب فولادي، انتها یا نزدیک انتهاي طناب جایی که ممکن است طناب های خراب یا خورده شده بیرون بزنند. ج) فرد مورد نظر در حین بازرسی برخی طناب ها باید توجه خود را به موارد زیر معطوف دارد: 1-طناب هاي  فلزی چرخشی به جهت حساسیت بیشتر آنها نسبت به خرابی، خرابی داخلی طناب های ضد چرخشی به آسانی قابل مشاهده نمی باشد. 2-طناب های بالابر بازوی متحرک، به دلیل مشکلات بازرسی و ماهیت این طناب ها د) به دلیل دخالت عوامل زیادی، قوانین دقیقی برای تشخیص زمان دقیق تعویض طناب فلزی (وایر روپ ها) وجود ندارد. در این راستا ایمنی به میزان زیادی بستگی دارد به تشخیص به جا و صحیح فرد تعیین شده در بررسی استحكام باقیمانده در یک طناب کار کرده بعد از تخمین زمان خرابی که توسط بازرس مشخص شده است. ایمنی کارکرد طناب فولادي (وایرروپ) بستگی به همین استحكام باقیمانده دارد. ه) وضعیت های كه در زیر آمده است دلیلی است کافی برای زیر سوال بردن ایمنی  وایرروپ و تشخیص تعویض آن: 1-در طناب های متحرک، 6 سیم شکسته که به طور نامنظم در طولی معادل 1 گام و یا 3 سیم شکسته روی یک رشته در طولی معادل 1 گام قرار گرفته اند. 2-در طناب های ثابت، بیش از 2 سیم شکسته در طولی معادل 1 گام در قسمت هایی دورتر از اتصالات انتهایی یا بیش از 1 سهم شکسته در یک اتصال نهایی. 3-در طناب های ضد چرخشی، 2 سیم شکسته به طور نامنظم و تصادفي در طولی معادل 6 برابر قطر طناب فلزی یا 4 سیم شکسته به طور نامنظم در طولی معادل 30 برابر قطر طناب. 4-یک سیم خارجی که در نقط اتصال به هسته و ایرروپ شکسته شده و از ساختار طناب جدا شده و به صورت حلقه بیرون زده است./ در این قسمت از طناب نیاز به بازرسی بیشتری می باشد. 5-سائیدگی یک سوم قطر اولیه هر کدام از سيم هاي سطح خارجی 6-تاب خوردگی، له شدگی، قفس پرنده ای شدن و یا هر گونه آسیبی دیگر که منجر به تغییر شکل ساختار طناب گردد. 7-آثار ناشي از آسیب هاي حرارتي به هر دلیلی 8-کاهش قطر نسبت به قطر نامی و) تمام قسمت های طنابی که به مدت یک ماه یا بیشتر به علت خاموشی جرثقیل بدون کارکرد بوده است و بر روی آن نصب می شود قبل از نصب روي دستگاه باید بازرسی شود. این بازرسی باید در مورد کلیه انواع خرابی و توسط شخصی معین که تائید او قبل از استفاده بیشتر از وایرروپ ضروری می باشد صورت گیرد. ارائه و ثبت گزارشی کتبی و دقیق به همراه تاریخ در مورد وضعیت كابل فولادي (وایروپ) ضروری می باشد. ز) به منظور ایجاد اطلاعاتی به عنوان مبنای تشخیص زمان مناسب برای تعویض وایرروپ، گزارشی مستمر از بازرسی را باید نگاهداری نمود. ح) در تعویض وایرروپ، طناب جدید باید  همان اندازه، نوع و ساختاری که شرکت تولید کننده توصیه نموده است باشد مگر اینکه بسته به شرایط لازم کارکرد واقعی به صورت دیگر از طرف شرکت تولید کننده وایرروپ یا جرثقیل توصیه شده باشد. هرگز نباید از وایرروپ دورریخته شده برای درست كردن  اسلینگ ها استفاده نمود.   2-7- قلاب های بار وبلوك هاي قلاب قلاب های بار وبلوك هاي قلاب  كه تعویض شده اند باید قبل از بازگشت جرثقیل به کار توسط بازرسی مشخص بررسی و بازبینی شوند. گزارش های بازرسی باید در تمام طول عمر کارکرد قلاب یا بلوك هاي قلاب محفوظ مانده و به سهولت در اختیار قرار گیرد.   2-8- جرثقیل هایی که به طور منظم از آنها استفاده نمی شود  الف) جرثقیلی که به مدت یک ماه یا بیشتر ولی کمتر از شش ماه بدون کارکرد بوده است باید قبل از به کارگیری طبق ملزومات پاراگراف 5-2 بازبینی و بازرسی شود. ب) جرثقیلی که بیش از شش ماه بدون کارکرد بوده است باید قبل از به کارگیری با توجه به ملزومات پاراگراف 6-2 به طور کامل بازرسی شود. ج) جرثقیل های آماده به کار را باید طبق ملزومات پاراگراف 6-2 حداقل هر شش ماه یک بار بازرسی کرد. جرثقیل هایی را که در معرض شرایط محیطی نامساعد قرار دارند باید به دفعات بیشتری بازبینی و بازرسی نمود.   3-آزمایش جرثقیل 3-1- تست های عملکرد در یک تست اولیه باید موارد زیر را آزمایش نمود: الف) مکانیسم های بالابری و پایین بری بار ب) مکانیسم های بالابری و پائین بری بازوهای متحرک ج) مکانیسم باز شدن و جمع شدن بازوهای متحرک د) مکانیسم چرخشی بازوها ه) مکانیسم حرکتي جرثقيل و)ابزارهای ایمنی   3-2 تست بار الف) قبل از استفاده اولیه یا در فاصله زمانی که توسط استاندارد مشخصی تعیین شده است (در مورد استاندارد فرانسوی هر 4 سال یک بار ) و یا در صورت اصلاح، تعویض و یا تعمیر بخش هایی که تحت تنش بار قرار دارند، این قسمت ها باید توسط بازرسی زبده و یا تحت کنترل چنین شخصی آزمایش شوند. اينكه تعمیرات صورت گرفته روي جرثقيل گسترده مي باشند و نياز به تست بار دارند يا اينكه تعميرات معمولی بوده و نیاز به تست کاربری دارند باید توسط شخصی معین و تام الاختیار مشخص شود تعویض وایرروپ از این امر مستثنی می باشد. در هر صورت، جرثقیلی که در حیطه کار با بارهای معمولی می باشد باید قبل از به کارگیری تحت آزمایش عملی (کارکردی) قرار گیرد.(آزمايش كاركرد: آزمايش سيستمهاي بالابري وديگر با استفاده از بار موجود در محدوده بار مجاز) ب) وزنه های آزمایش بار نباید از 110 درصد ظرفیت بار تجاوز کرده و باید دارای دقت بین 5- و 0+ درصد میزان تعیین شده باشد. ج) فرد بازرس باید گزارشی کتبی را مبنی بر نشان مراحل آزمایش و تائید کفایت تعمیرات یا تغییرات اساسی ارائه نماید. گزارش های مربوط به آزمایش بار باید در فایل هایی ثبت و نگهداری و به سهولت در اختیار مسئولان مربوطه قرار گیرد.   4-تعمیر و نگهداری 4-1- حفاظت پیش گیرانه الف-ایجاد یک برنامه حفاظت پیش گیرانه بر مبنای توصیه های شرکت تولید کننده جرثقیل ضروری می باشد، گزارش های همراه با تاریخ باید در اختیار قرار گیرند. ب- بخش های تعویضی باید حداقل با مشخصات شرکت تولید کننده اولیه مطابقت داشته باشند. ج- کلیه بخش های حرکتی جرثقیل که روغن کاری در خصوص آنها مشخص شده است باید به طور منظم روغن کاری شوند. سیستم های روغن کاری باید جهت رساندن مناسب روغن چک و بررسی شوند. اپراتورها و مسئولان تعمیرات و نگهداری باید توصیه های شرکت تولید کننده را به همان صورت در خصوص تکرر روغن کاری، میزان سطح روغن در مخزن ها و نوع روغن مورد استفاده عیناً و دقیقاً دنبال کرده و به کار گیرند.     4-2- مراحل تعمیر و نگهداری الف) پیش از اعمال هرگونه تنظیم یا تعمیری بر روی جرثقیل، مسئولان تعمیرات و نگهداری باید توجه خود را نسبت به اجرای اقدامات پیش گیرانه زیر معطوف دارند: 1-جرثقیل را در مکانی قرار دهید که کمترین برخورد را با دیگر دستگاه های در حال کار در آن ناحیه داشته باشد. 2-وزنه و بلوك قلاب  را تا زمین پایین آورده و یا آن را در برابر سقوط ایمن سازید. (آن را ببندید). 3-در صورت امکان بازوی متحرک را تا زمین پایین آورید یا آن را در برابر سقوط ایمن سازید. 4-کلیه کنترل کننده ها را در وضعیت خاموش (off) قرار داده و تمام بخش های عمل کننده را از حرکت سوی بوسیله ترمزها، شیطانک ها یا دیگر ابزار ایمن سازید. 5-از غیر فعال بودن بخش های روشن کننده(استارتر) اطمینان حاصل سازید. 6-مولد توان را خاموش نموده یا آن را از منبع قدرت جدا نمائید. 7-فشار روغن هیدرولیکی را قبل از شل کردن، یا جدا نمودن بخش های هیدرولیکی از تمام مدارهای هیدرولیکی کاهش داده به صفر برسانید. ب) علامات مربوط به خرابی یا اخطار دهنده باید روی کنترل کننده های جرثقیل نصب شود. این علامات فقط بوسیله پرسنل مسئول قابل حذف می باشند. ج) پس از اعمال تنظیمات و تعمیرات، تا زمانی که تمام محافظ ها دوباره نصب نشده اند، هوای جمع شده از سیستم هیدرولیکی جدا نشده است، ابزارهای ایمنی دوباره فعال نشده اند و تجهیزات تعمیر و نگهداری برداشته نشده اند جرثقیل را نباید به کار گرفت. د) در خصوص جرثقیل های لوکوموتیو (حرکتی): 1-در هر طرف جرثقیل از علامت آبی ایمنی استفاده نمائید. (بجز سر آزاد جرثقیل) 2-دریل ها رادر فاصله بیش از 50 فوتی جرثقیل در هر طرف (به جز سر آزاد جرثقیل) قرار دهید. 3-تنها پرسنل مسئول اجازه برداشتن علامات اخطار دهنده، تابلوها و دریل ها را دارند.   4-3- تعمیر و نگهداری و ایرروپ (طناب فولادي) کسانی که در حیطه کار با وایرروپ می باشند با انجام موارد زیر می توانند از ایمنی کار خود اطمینان حاصل نمایند: الف) وایرروپ را از خرابی و فرسودگی، محفوظ نگاه دارند. ب) وایرروپ را به دقت و با احتیاط به صورتی که شرکت تولید کننده توصیه نموده است باز نمائید تا از ایجاد هر گونه پیچ خوردگی جلوگیری شود. ج) قبل از قطع (بریدن) وایرروپ روش اتخاذ نمائید تا از باز شدن رشته های سیم جلوگیری شود. قسمت هایی از طناب که تحت تایر گرمای زیاد شعله بریده شده اند را نباید برای کاربا بار به       کار      برد.          شكل3 – نحوه مهار انتهاي بريده طناب فولادي   د) در هنگام نصب طناب، از کشیدن وایرروپ در گرد و خاك یا نزدیک اشیائی که باعث خراشیدن، خط انداختن و یا خمیدگی تیز آن می شوند خودداری نمائید. ه) به منظور کاهش اصطکاک (سایش) درونی و جلوگیری از خوردگی، وایرروپ را در وضعیت روغن کاری خوبی نگهداری نمائید. همچنین از هم نوع بودن روغن به کار رفته با روغن اولیه اطمینان حاصل کنید. و در صورت عدم اطمینان، با شرکت تولید کننده مشورت نمائید. روغن به کار رفته باید از نوعی بوده که مشکلی در بازرسی بصری ایجاد نکند. در هنگام روغن کاری طناب بخش هایی از طناب که دور قرقره ها کار می کنند یا به صورتی دیگر در طول مراحل تعمیر و نگهداری و بازرسی پنهان می باشند نیاز به توجه بیشتری دارند.  و)زمانیکه سائیدگی بیشتری در دو سر انتهایی و ایرروپ بیش از سایر قسمت های آن دیده می شود عمر طناب را می توان از طریق قطع سرسائیده شده و از این رو انتقال سایش به قسمت های مختلف طناب, زیاد نمود. ( تا زمانیکه طول طناب کوتاه شده کفایت می کند) 5- طرز کار با جرثقیل الف) مواردی را که در زیر آمده است باید در خصوص کلیه پرسنلی که با کارکرد جرثقیل متحرک به گونه ای در ارتباط می باشند به کار رود. ب) در مرحله نخستین روند برنامه ریزی، شخصی معین باید هر بالابری را به یکی از انواع بالابری ها از جمله بالابری معمولی یا بحرانی دسته بندی کند.   5-1- توانایی اپراتور در هدایت واجرا الف) در حین کار با جرثقیل به کاری که موجب جلب توجه شما می شود ( حواس شما را پرت مي كند) نپردازید. ب) اگر دارای شرایط لازمی که در بخش 6 آمده است نمی باشید و یا در وضعیتی هستید که ممکن است منجر به کاهش توانایی های جسمی یا ذهنی شما شود از کار با جرثقیل خودداری نمائید. ج) محل کار را از آب، برف، یخ، روغن (گریس) و یا ذراتی که ممکن است باعث لغزش دست یا پاهایتان از روی کنترل کننده ها شود پاک نمائید. د) شیشه های اتاقک راننده باید کاملاً تمیز و بدون هر چیزی که مانع دید شود باشد. شیشه های شکسته را باید تعویض نمود. ه) ز کارکرد صحیح لاستیک ها، بوق، چراغ ها، باطری، سیستم کنترل کننده، سیستم بالابری (از جمله ابزاری که در تماس با بار هستند، زنجیرها، طناب بالابر و کلیدهای محدود کننده) ترمزها و مکانیسم های هدایت کننده اطمینان حاصل سازید. زمانیکه تشخیص می دهید یک ابزار بالابر به تعمیر نیاز دارد یا دارای نقصی می باشد و یا ایمنی لازم را ندارد این موضوع را فوراً به مسئول تعیین شده گزارش داده و آن قطعه را تا زمان برگشت آن به حالت کارکرد ایمن و یا تشخیص مدیر مسئول مبنی بر عدم تاثیر نقص آن به طور نامطلوب به کارکرد ایمن دستگاه از واحد جدا سازید. و) هنگامی که برای بالابری یک بار از دو یا تعداد بیشتری جرثقیل استفاده می شود، شخص معینی باید مسئول این کار باشد. فرد مذبور باید عملکرد جرثقیل را تحلیل و تجزیه نموده و نسبت به راهنمایی و آموزش همه کارکنان در جایگیری صحیح، آماده سازی و بستن بار و حرکت دادن آن اقدام نماید. چنین شخصی همچنین باید قادر به تشخیص نیاز به کاهش بار، جای بار، جای بازوهای متحرک، تکیه گاه زمینی و سرعت حرکت باشد. ز) پیش از روشن کردن جرثقیل یا شروع کار با آن مراقب باشید کسی  در حال کار روی جرثقیل یا نزدیک به آن نمی باشد. ح) به منظور جلوگیری از خطر آسیب دیدگی و یا به زیر گرفتگن افراد نواحی قابل دسترسی را که در دامنه حرکت قسمت پشت مجموعه سوپر استركچر  چرخشی جرثقیل قرار دارند, مانع گذاری کنید. ط) هرگز در یک بالابری دو یا تعداد بیشتری بار بسته شده مجزا را بالا نبرید. حتی اگر  بار ترکیبی دردامنه ظرفیت  بار مجاز جرثقیل باشد. ي) در هنگام سوختگیری جرثقیل، موتورها را خاموش نموده و از عدم وجود آتش سیگار یا شعله در فاصله 25 فوتی دستگاه اطمینان حاصل سازید. ك) مطمئن شوید که در تمام ایستگاه های عملیاتی کپسول BC 10 و یا کپسول هاي آتش نشانی بزرگتر موجود می باشند. کپسول های آتش نشانی باید در جایی نگهداری شده که قابل استفاده و دسترسی باشند. ل)گازوئیل، اسید، سوزآورها یا حلال های پاک کننده که تولید گاز سمی می کنند را در اتاقک راننده قرار ندهید. سوخت را در پیت ها و در جایی ایمنی نگهداری نمائید.   م) جرثقیل را در جایی هموار و محکم قرار دهید. در برخی مواقع، استفاده از تشک الواری سنگین برای ساخت پایه عملیاتی مناسب ضروري ایجاب می نماید. ن) هنگام حرکت دادن جرثقیل مواظف نیروی گریز از مرکز باشید. به منظور جلوگیری از هر گونه حرکت رو به خارج بار ، جرثقیل را به آرامی حرکت داده و در صورت نیاز به کنترل حرکت بار بر روی آن برچسب (هشدار دهنده) نصب کنید. س)مواظب جهش بازوهای متحرک باشید. هرگز جرثقیل را در حالیکه بازوهای آن با زاویه ای خارج از آنچه که در جدول های ظرفیت نشان داده شده است به کار نیاندازید. ع) در هنگام کار با جرثقیل در نواحی مرتفع و نزدیک کارگران کاملاً احتیاط نمائید. ف) برای پایین بری باز از نیروی پایین بری پاور هیدرولیکی استفاده کنید. در هنگام پایین بری بارهای سنگین ترمز بالا بر را در حالت احتياط  reserve))قرار دهید. در صورت عدم پایین بری، از  شیطانک ایمنی بر روی درام بالابر بازوی متحرک استفاده نمائید. ص) از TWO BLOCKING  كه همانا برخورد  بلوك قلاب به مجموعه قرقره هاي  سر بوم  بازوها به وجود می آید جلوگیری نمائید ( سيستم هاي قطع كن هميشه كار كنند). در مورد برخی از انواع بازوها، کششی مداوم بر روی خطوط بالابری ممکن است باعث شکستن طناب و یا کشیدن شدن بوم به عقب و بر روی اتاقک راننده شود. در مورد بوم هایی که به صورت هیدرولیکی بازو بسته می شوند، در هنگام باز کردن بوم بايد همزمان  قلاب به سمت پايين  و در هنگام بستن بوم قلاب به سمت بالا كشيده شود.   ق) هنگام به کار انداختن جرثقیل ترمزهای هوایی جرثقيل  را در حالت On قفل کنید و مکرراً فشار هوای ترمزها را چک کنید. ر) در جرثقیل های کامیونی هنگام حرکت دادن بوم مواظب اتاقک راننده باشید بوم را به اندازه کافی بالا برده تا بتوان بدون برخورد با اتاقک آن را حرکت دارد. ش) زمانیکه دستورالعمل شرکت کننده در مورد حداکثر سرعت باد برای به کار اندختن جرثقیل موجود نمی باشد، عملیاتی که با سرعت بیش از 25 مایل در ساعت (40 کیلومتر در ساعت) انجام می شود باید جهت تشخیص اندازه، وضعيت و وزن بار در امکان بالابری آن بوسیله شخصی متخصص بررسی شود. ت) وقتی که جرثقیلی در فاصله (شعاع) ثابتی در حال کار می باشد، شیطانک بالابر بازوها یا هر ابزار قفل کننده مثبت دیگری باید به کار گرفته شود. ث) در جرثقیل های کامیونی، هیچ باری را نباید از ناحیه جلو بالا برد به جز زمانیکه این امر از سوی شرکت تولید کننده مورد تأئید باشد. خ)  ابزار، قوطی های روغن، ضایعات و فیوز های اضافی و دیگر وسایل مورد نیاز را باید در جعبه ابزار نگهداری نموده و هرگز نباید آنها را در اتاقک راننده یا نزدیک آن رها نمود.   5-1-1- حرکت دستگاه جرثقیل در هنگام حرکت جرثقیل موارد زیر را مد نظر داشته باشید: الف) بازوهای متحرک و سر قلاب را ایمن سازید . ب) قبل از عبور از روي پل ها آنها را چک کنید و اطمینان حاصل نمائید که وزن دستگاه را تحمل می کنند. ج) قبل از عبور از رودخانه عمق رودخانه را چک نمائید. د) فاصله ایمنی زیر پل های هوایی و هر مانع هوایی دیگر را در نظر داشته باشید. زمانیکه فواصل ایمنی جانبی تنگ و فشرده اند علامت هشدار یا مانعی نصب کنید و اطمینان حاصل کنید. فاصلۀ ایمنی کافی برای حرکت چرخشي سر عقب جرتقیل وجود دارد. ه) در هنگام حرکت جرثقیل به همراه بار، برای جلوگیری از حرکت و نوسان بار در صورت امکان بار را ببندید. هرگز جرثقیل را با بار های نزدیک  حداكثر ظرفیت حرکت ندهید. و) هرگز جرثقیلی را که دارای تایرهای لاستیکی می باشد با باری که در یک طرف جرتقیل قرار دارد حرکت ندهید. ز) در سطوح نرم، همیشه طوری حرکت کنید که بار در سمت عقب قرار داشته باشد این در جرثقیل های کندرو باعث می شود که سر جلویی جرثقیل بالا رفته و حرکت آن ایمن تر شود. ح) وقتی که جرتقیل در حال کار نمی باشد و یا برای مدتی طولانی بايد بار را در ارتفاعي ثابت نگه دارد، به خصوص در شیب ها، همیشه ترمز های حرکتي را تنظیم نمائید (در گير كنيد). اگر حركت چرخشي جرثقيل در حین حرکت نیاز می باشد، قبل از آزاد کردن ترمز، اهرم کلاچ سيني دوار را( (Swing-jawرا درگیر کنید. ط) تا وقتی که از عدم وجود افراد پشت دستگاه مطمئن نشده اید هرگز عقب نروید. ي) برای حرکت های طولانی بوم را در جهت حرکت قرار دهید. ك) در هنگام حرکت در سر بالایی تایرها را بلوکه کنید. این کار باعث می شود هنگام عوض کردن کلاچ دستگاه به سمت پایین حرکت نکند. ل) قبل از حرکت در بزرگراه، صفحه گرداننده جرثقیل را قفل نمائید. برای جلوگیری از حرکت چرخشي بوم و متعلقات، از قفل مكانيكي سيني دوار و  ترمز حرکت چرخشي سيني دوار استفاده کنید و بوم را تا صفحه مسطح پایین آورید. م) همیشه وقتی که دستگاه جرثقيل روي  تریلر نصب می باشد از سرعت گیر استفاده نمائید. در صورت عدم وجود سرعت گیر، با استفاده از بستن و مهار كردن و همچنين استفاده از بلوك هاي چوبي از  جابجايي ها جلوگيري كنيد.   5-1-2- تنظیم و تعمیر جرثقیل الف) هنگام تنظیم و تعمیر جرثقیل: 1-دستگاه را خاموش نمائید. 2-بوم را پایین آورده و یا آن را در برابر سقوط، ایمن سازید. 3-کلیه کنترل کننده ها را از کار بیاندازید. 4-به منظورخاموش کردن دستگاه استارت را قفل نموده و سوئیچ را از جای خود خارج نمائید. 5-برروی کنترل کننده های دستگاه علامات هشدار دهنده مناسبی را نمایش دهید. 6-دست و پا و لباس هایتان را از دنده ها،  طناب هاي فلزي، درام ها و دسته جك ها دور نگه داريد. 7-هنگام بالا رفتن از اتاقك هرگز دست به طناب فولادي (wire rope) نگيريد. 8-براي هدايت طناب فولادي جهت قرار گرفتن بر روي درام ها از يك ميله يا چوب استفاده كنيد. 9-هنگامي كه موتور جرثقيل در حال كار كردن است دستتان را به اندازه كافي از  تسمه فن (پروانه ها) دور نگه داريد. 10- مراقب نفر گريسكار جرثقيل(درحال گريسكاري)  باشيد. تا زمانيكه علامت مثبت رفع خطر يا پايان كار داده نشده ،كار با جرثقيل را از سر نگيريد.   ب) قبل از شروع عمليات جدا سازي بوم ها، بلوك هاي چوبي و يا تكيه گاه هاي مناسب ديگر را زير بوم ها قرار دهيد. ( در مورد بوم هاي خشك كاربرد دارد) در حين انجام اين كار ، از ايستادن در زير يا روي بوم خودداري كنيد. ج) قبل از جدا سازي خطوط انقال روغن، در صورتي كه دستگاه كنترل كننده هاي هيدروليكي داشته باشد، بوم را بر روي زمين يا در تكيه گاه (CRADLE) خود قرار دهيد. سپس پدال ها و اهرم هاي كنترل را جهت تنظيم فشار در سيلندرها حركت دهيد. هميشه قبل از جدا كردن شيلنگ هاي هيدروليكي، فشار هواي اضافه در  منبع روغن را آزاد نموده بعد موتور را خاموش كنيد ( و يا كلاچ پمپ را آزاد كنيد) 1-هرگز به سوراخ هاي هيدروليكي بوم دست نزنيد مگر اينكه تمام قسمت ها به طور ايمني به هم بسته شده باشند.   5-1-3- اطمينان از پايداري از ظرفيت  مجاز بار جرثقيل و وزن بار آگاهي داشته باشيد. يك بالابري ايمن بستگي به عوامل متعددي از جمله: طول بوم، زاويه بوم و شعاع بوم دارد. به منظور جلوگيري از واژگوني، يا كج شدن بوم به موارد زير توجه نمائيد: 1-شعاع بار را در نظر بگيريد. شعاع بار از مركز چرخش بار اندازه گيري مي شوند نه از پين پايين بوم. 2-هميشه در محدوده ظرفيت بار دستگاه آن را به كار گيريد. 3-ظرفيت كل شامل وزن قلاب، بلوك قلاب و هر ابزار ديگري كه در ارتباط با بالابري  ماده باشد (از جمله اسلينگ ها، صفحات بلند كننده مغناطيسي و غيره ).  وزن تمام اين مواد را كم كنيد تا وزن واقعي (ظرفيت مجاز خالص  ) را كه جرثقيل مي تواند به طور ايمني بلند كند، بدست آوريد. هنگامي كه از هوك اصلي استفاده مشود در حاليكه بوم هاي كمكي ( بچه بوم) بنا شده است بايد وزن موثر را در نظر گرفت. حتي زما نيكه بچه بوم بصورت لولايي در كنار بوم اصلي تكيه كرده داراي وزن موثر مي باشد. 4-ظرفيت هاي مجاز باز جرثقيل بر اساس كار دستگاه بر روي زمين هاي هموار و محكم مي باشد. قبل از كار جرثقيل، جك هاي  تعادل بغل بايد به خوبي باز شده و پايين آورده شوند. 5-از چرخاندن ناگهاني، بالابري سريع بار و يا ترمز زدن ناگهاني خودداري نمائيد زيرا اين عوامل موجب اضافه بار خواهند شد. 6-بالابري هاي بزرگ و سنگين را در هواي طوفاني انجام ندهيد. باد باعث ايجاد وضعيت ناپايدار مي گردد.   ب) قبل از بالابري بارهاي سنگين پايداري جرثقيل را آزمايش نمائيد. پايه جك هاي بغل را چك كنيد. بار را كمي از زمين بلند كرده و توقف كنيد. حركت دستگاه را چك كنيد و اطمينان حاصل نمائيد با بالا بردن بار ترمزها را مي توانيد نگه داريد. ج) هرگز از پايداري دستگاه براي تشخيص ظرفيت استفاده نكنيد. د) در صورت وجود آثار كج شدن (يك وري شدن) دستگاه، بدانيد جرثقيل نسبت به شعاع كاركرد داراي اضافه بار مي باشد. ه) در حين حمل حداكثر بار، دستگاه را به عقب هدايت نكنيد زيرا اين ممكن است باعث كج شدن جرثقيل شود. و) هميشه زمان بالابري بار (با جرثقيل هاي بالابر و حمل كننده ها_ بوم تراك ها) از جك هاي بغل استفاده كنيد. هرگز باري را از طرف جك هاي بغل جلو به سمت جلو بالا نبريد. مگر اينكه چنين موردي در جدول بار شركت توليد كننده مجاز باشد. ز) جك هاي بغل را پائين آورده تا لاستيك ها از زمين جدا شوند و دستگاه را تراز كنيد تا به ظرفيت كامل برسد، جك هاي بغل را در بين بالابري هاي سنگين دوباره چك و در صورت نياز دوباره تنظيم نمائيد. ح) هميشه ستون هاي جك هاي بغل را به طور كامل باز نمائيد مگر اينكه به صورتي ديگر در جدول بار شركت توليد كننده مشخص شده باشد.     5-1-4- رعايت اقدامات احتياطي براي طول بازوهاي متحرك الف) هميشه در حد امكان از كوتاهترين طول بازو  استفاده نمائيد. ب) بالابري ها را فقط عمودي انجام دهيد ( بار را بطور عمود بلند كنيد). هرگز بار را به سوي اطراف نكشيد. ج) بالابري و پائين بري بارها  با سرعت كم و به  آرامي صورت گيرد. د) با دقت و به آرامي حركت كنيد. از شلاقي شدن بازوها جلوگيري نمائيد. فاصله ايمن وزنه تعادل را چك نمائيد. ه) مواظب باشيد كه بار با بوم ها يا جك هاي بغل برخورد نكند. و) حداكثر فاصله ايمن را بين قلاب (Hook block) و قرقره هاي انتهايي سر  بوم رعايت كنيد. ز) بارهاي نزديك ظرفيت را در حد امكان نزديك زمين نگه داريد. ح) از برخورد هر شيئي با بوم جلوگيري نمائيد. در صورت وقوع چنين امري، قبل از به كار انداختن مجدد جرثقيل، نياز به بررسي توسط يك مهندس لازم الاجرا مي باشد.       5-2- كاركردن نزديك خطوط و ستون هاي برق فشار قوي اين نكته به خوبي معلوم شده است كه كار كردن با جرثقيل متحرك در جايي كه امكان الكتريكي شدن آنها با خطوط برق فشار قوي وجود دارد امري بسيار خطرناك مي باشد. بهتر است اين كار در جايي صورت گيرد كه امكان رسانا شدن جرثقيل، بند هدايت بار(TAG LINE) و يا خود بار وجود نداشته باشد. به منظور كم كردن خطر برق گرفتگي و يا آسيب هاي جزئي ناشي از برخورد خطوط برق فشار قوي با جرثقيل، خط  هدايت بار يا خود بار به موارد زير توجه نمائيد: الف) بررسي عدم مغايرت مراحل تائيد شده  با مقررات گوناگون تائيد شده حائز اهميت مي باشد. ب) هر سيمي كه بالاي سر قرار دارد بايد به عنوان خطوط برق فشار قوي تلقي شده مگر اينكه شخصي كه مسئول آن خط است يا افرادي كه مسئول يوتيليتي الكتريكي مي باشند اعلام كنند كه اين خطوط به برق فشار قوي وصل نمي باشند. ج) علامات دائمي را بايد در ايستگاه اپراتورها و بر روي دستگاه نصب كرد كه اين علامات هشدار دهنده اين مطالب باشند كه امكان وقوع برق گرفتگي و يا آسيب جدي فيزيكي وجود دارد مگر اينكه حداقل فاصله ايمني 10 فوت (1/3متر) بين جرثقيل يا بار جرثقيل و خطوط برق فشار قوي حفظ و رعايت شده باشد. در صورت وجود ولتا‍ژ بالاتر نياز به فواصل ايمني بيشتر مي باشد. در صورت نياز به فواصل ايمني بيشتر، اين علامات را بايد اصلاح نموده و نگاه داشت ولي نبايد آنها را حذف نمود.   د) زمان كار كردن نزديك خطوط برق فشار قوي (خطوطي كه در بالاي سر قرار دار ند) كه داراي طول زياد بوده و حركت عمودي يا افقي آنها بوسيله جريان باد ايمني آن ناحيه را به خطر مي اندازد. بسيار احتياط نمائيد. ه) جرثقيل ها را نبايد براي حمل مواردي كه زير خطوط برق فشار قوي نگهداري شده اند به كار گرفت مگر اينكه امكان ورود بوم هاي جرثقيل، بار آن، خط بار و يا بخشي از جرثقيل به منطقه ممنوعه نباشد. و) اپراتورهاي جرثقيل نبايد به پوشش هاي روي سيم جهت ايمني در برابر برق اعتماد نمايند.   فاصله ايمني كار از خطوط برق فشار قوي 1-زمان كار كردن نزديك خطوط برق با ولتاژ بالا ولتاژ معمولي     (فاز به فاز) حداقل فاصله ايمني لازم 0 تا 50 كيلو وات 10 فوت 1/3 متر بيش از 50 تا 200 كيلو وات 15 فوت 6/4 متر بيش از 200 تا 350 كيلو وات 20 فوت 1/6 متر بيش از 350 تا 500 كيلو وات 25 فوت 6/7 متر بيش از 500 تا 750 كيلو وات 35 فوت 7/10 متر بيش از 750 تا 1000 كيلو وات 45 فوت 7/13 متر 2-در حال عبور بدون بار و پايين بودن بوم و تيرك (mast) ولتا‍ژ معمولي (فاز به فاز) حداقل فاصله ايمني لازم   فوت متر 0 تا 75/0 كيلو وات 4 فوت 2/1 متر بيش از 75/0 تا 50 كيلو وات 6 فوت 3/1متر بيش از 50 تا 345 كيو ولت 10 فوت 5/3 متر بيش از 345 تا 700 كيلو وات 16 فوت 9/4 متر بيش از 750 تا 1000 كيو وات 20 فوت 1/6 متر فاصله ايمني كار از خطوط برق فشار قوي   زمان كار كردن نزديك خطوط برق با ولتاژ بالا                     Normal voltage (phase to phase) Minimum required clearance             ft m       0 to 50 kV 10 ft  3.1 m     Over 50 to 200 kV 15 ft   4.6 m     Over 200 to 350 kV 20 ft   6.1 m     Over 350 to 500 kV 25 ft   7.6 m     Over 500 to 750 kV 35 ft 10.7 m     Over 750 to 1000 kV 45 ft 13.7 m                     در حال عبور بدون بار و پايين بودن بوم و تيرك (mast)                       Normal voltage (phase to phase) Minimum required clearance             ft m       0 to 0.75 kV   4 ft  1.2 m     Over     0.75 to 50 kV   6 ft 1.3 m     Over 50 to 345 kV 10 ft 3.5 m     Over 345 to 700 kV 16 ft  4.9 m     Over 750 to 1000 kV 20 ft 6.1 m       5-2-1- كاركردن جرثقيل نزديك خطوطي كه برق از آنها قطع شده و خطوط برقي كه به زمين متصل مي باشند. اين وضعيت مطلوبي است كه تحت آن كار با جرثقيل به طور كاملاً ايمني امكان پذير مي باشد. خطر آسيب يا مرگ به علت برق گرفتگي وجود ندارد. براي اطمينان از قطع خطوط برق اقدامات زير بايد به كار گرفته شوند: الف) شركت برق و يا شركت صاحب خطوط برق فشار قوي بايد خطوط را از برق قطع كنند. ب) براي جلوگيري از واكنش الكتريكي، خطوط برق بايد عيناً به زمين وصل شده و در مكاني كه جرثقيل در حال كار مي باشد به طور مناسب مشخص باشند. ج) نماينده متخصصي از شركت صاحب خطوط و يا نماينده اي تعيين شده از طرف تاسيسات الكتريكي بايد در محل كار حاضر باشد تا انجام اقدامات (الف) و (ب) را تصديق نموده و تائيد نمايد كه خطوط داراي برق نمي باشند.   5-2-2- در صورت برق دار بودن خطوط / كار كردن با جرثقيل با طول بوم باز شده كامل با فاصله بسيار از منطقه ممنوعه   الف) برگزاري جلسه اي در محل كار جرثقيل بين مدير پروژه و نماينده متخصصي از طرف شركت صاحب خطوط برق و يا نماينده مشخصي از تاسيسات الكتريكي جهت انجام و اتمام روند صحيح كار جرثقيل به طور كاملاً ايمني و ضروري مي باشد. ب) فاصله ايمني تعيين شده بين خطوط برق قشار قوي و جرثقيل، يا بار آويزان  همواره بايد حفظ شود ج) طناب هاي  كنترل كننده بار بايد از خطوط نارسانا باشند. د) فردي به عنوان راهنما ( علامت دهنده) كه مسئوليت صرف او تائيد رعايت فاصله ايمني لازم است بايد با اپراتور جرثقيل در ارتباط و تماس دائم باشد. ه) هرگز نبايد اجازه تماس با جرثقيل يا بار آن به كسي داده شود مگر اينكه آن فرد راهنماي تعيين شده اعلام كند كه انجام چنين كاري بدون خطر مي باشد. و) كار كردن با بوم ها و بار، بالاي خطوط برق فشار قوي به علت ديد خاص  و  نقاط تماس متعددي كه از جايگاه اپراتور و يا  فرد راهنما  قابل مشاهده است  ، بسيار خطرناك مي باشد. اپراتور بايد از كاركردن جرثقيل در اين ناحيه با بار و يا بدون بار خودداري كند. ح) فاصله عمودي و افقي حركت خطوط برق طويل به علت باد را بايد به حداقل فاصله ايمني كه در قسمت (ب) اين پاراگراف مشخص شد اضافه نمود. مشورت نماينده اي از شركت صاحب خطوط با نماينده مشخصي از تاسيسات الكتريكي جهت تشخيص فواصل ايمني خاص ضروري مي باشد. ط) ابزاري چون نوار يا روبان هاي پارچه اي، توپ و غيره را بايد توسط شخص خاصي به خطوط برق وصل نمود تا به خوبي قابل مشاهده باشند. و همچنين از وسايلي براي كمك در منطقه ممنوعه بايد  استفاده نمود.   5-2-3- كاركردن جرثقيل در حيطة منطقة ممنوعه در حاليكه خطوط فشار قوي داراي برق مي باشند.   الف) قبل از شروع كار جرثقيل در چنين شرايطي، شخصي متخصص همراه با نماينده اي آشنا از طرف بخش تاسيسات و يا مهندسي متخصص در انتقال خطوط برق فشار قوي، پس از بازديد محل، اقدام به تعيين ممكن ترين راه انجام عمليات جرثقيل نموده و جهت اطمينان از ايمني آن حداقل فواصل ايمني لازم و مراحل آن را مشخص نمايند. چنين عملياتي بايد تحت نظر نظارت آنها باشد.    رعايت موارد زير الزامي مي باشند: 1-جرثقيل يا بار آن بايد توسط تاسيسات به خط برق خنثي يي به زمين متصل باشند. 2-ابزارهاي حفاظتي سيستم الكتريكي كه پس از وقوع جريان خط فشار قوي به طور خودكار مدار الكتريكي را دوباره داراي برق مي كنند بايد بلوكه و يا قطع شده تا از اين عمل جلوگيري شود. 3-موانع عايق بندي شده، كه اين موانع نه بخشي از جرثقيل مي باشند و نه هيچ اتصالي با جرثقيل دارند. اين موانع از تماس خطوط برق فشار قوي با جرثقيل خطوط بار و يا بار جلوگيري مي كنند. 4-حصارهاي نارسانا (غير هادي) كه دسترسي به ناحيه كار جرثقيل را محدود مي كنند. ب) در صورت نياز به كنترل كننده هاي بار( طناب هاي هدايت بار)، بايد از خطوط نارسانا انتخاب شوند ج) فردي به عنوان راهنما كه مسئوليت صرف او تاييد رعايت فاصله ايمني لازم است بايد با اپراتور جرثقيل در ارتباط و تماس دائم باشد. د) شخص مسئول كار جرثقيل بايد اپراتور جرثقيل و تمام افرادي را كه در حال كار كردن در اطراف و نزديك جريقيل مي باشند را از خطر برق گرفتگي يا آسيب هاي جدي آگاه نموده و هشدار دهد و طرز جلوگيري از وقوع چنين خطراتي را به آنها آموزش دهد. ه) تمام افراد غير ضروري بايد از محل كار جرثقيل دور  باشند. و) هرگز نبايد اجازه تماس با جرثقيل يا بار آن به كسي داده شود مگر اينكه فرد راهنماي تعيين شده اعلام نمايد كه انجام چنين كاري بدون خطر مي باشد.   5-2-4- جرثقيل در حال عبور بدون بار و با بازوهاي متحرك پائين الف) جرثقيل هايي كه بدون بار و با بازوهاي متحرك پائين عبور مي كنند بايد فاصله ايمني ذكر شده در بند (ب) پاراگراف 2-2-5 را رعايت كنند. ب) فردي راهنما بايد براي مشاهده فاصله ايمني تعيين شده و اين مشخص بايد قبل از رسيدن جرثقيل به محدوديت هاي ذكر شده راننده جرثقيل را مطلع سازد. ج) هنگام برنامه ريزي براي عبور جرثقيل بايد تاثير گذاري سرعت جرثقيل و زمين بر بازوها و حركت جرثقيل در نظر گرفته شود.   5-2-5 كاركردن جرثقيل نزديك دكل هاي انتقال برق فشار قوي الف) قبل از كار نزديك دكل هاي انتقال برق فشار قوي كه امكان القاء بار الكتريكي در تجهيزات يا اشياء مورد كار وجود دارد بايد برق دكل هاي انتقال قطع شده و يا جهت تشخيص القاء شدن بار الكتريكي به جرثقيل بايد آن را مورد بررسي و آزمايش قرار داد. موارد احتياطي زير را در صورت نياز بايد جهت از بين بردن ولتاژهاي القاء شده به كار گرفت: 1-دستگاه جرثقيل بايد مجهز به اتصال الكتريكي مستقيمي به ساختار چرخشي بالاي جرثقيل كه تكيه گاه بوم ها به حساب مي رود باشد. 2-در هنگام كار نزديك دكل هاي انتقال، حاوي برق بايد به اجسامي كه توسط بازوهاي متحرك جابجا مي شوند زمان القاء بار الكتريكي به آنها، كابل هاي اتصال كوتاه به زمين وصل نمود. كاركنان بايد مجهز به ميله هاي نارسانا با سر تمساحي شكل و يا حفاظ مشابه ديگر جهت وصل كابل اتصال كوتاه به بار جرثقيل باشند. 3-قبل از كار با جرثقيل مواد قابل احتراق و اشتغال را بايد از منطقه دور نمود. شكل 4- دكل هاي انتقال برق 5-3- كليد حد بالابري در زمان شروع هر شيف كاري و يا اولين باري كه در آن شيفت از جرثقيل استفاده مي شود وقتي كه هيچ باري روي قلاب نمي باشد، تمام كليدهاي محدود كننده را بررسي نماييد. هر حركت را ذره ذره با كليد حد بالابري هماهنگ نمائيد تا اطمينان حاصل سازيد كه در حين آزمايش دو حركت متناقض صورت نمي گيرد. اگر در حين تعويض شيفت، جرثقيل در حال بالابري است انجام چنين آزمايشي براي اتمام كار بالابري مورد نياز مي باشد. با اين وجود، كليد حد بالابري را بايد قبل از بالابري بعدي تست نمود.   5-4 علامت هاي دستي استاندارد علامت هاي دستي استاندارد بايد بر اساس استانداردهاي قابل اجرايي از جمله استاندارد ASME B 30 براي نوع خاصي از جرثقيل يا بالابري كه صورت مي گيرد مشخص شده باشند. به ضميمه() مراجعه كنيد.   5-5 مشخصات افراد راهنما الف)تمام افرادي كه زمان كار با جرثقيل به عنوان راهنما به كار مشغول مي باشند با توجه به مواردي از جمله كلاه ايمني نارنجي، دستكش نارنجي و جليقه نارنجي (يك يا بيشتر از يكي از موارد زير از سوي مدير مسئول لازم الاجرا مي باشد براي اپراتور جرثقيل به طور واضح قابل رويت باشند. زماني كه بالابري شديداً تحت كنترل بوده يا كاركنان ملزم به پوشيدن لباس مخصوص جهت حفاظت در برابر خطرات مي باشند امكان عدم استفاده از اين مورد با اجازه مدير مسئول وجود دارد. ب) در مواردي كه اپراتور جرثقيل قادر به ديدن فرد راهنما نيست، وجود شخصي ثانوي (راهنماي امدادي) به طوريكه چنين شخصي ديد كامل به راهنما و اپراتور جرثقيل داشته باشد و بتواند علامات راهنما را به اپراتور جرثقيل بازگو كند ضروري مي باشد. اين شخص ثانوي بايد با توجه به مواردي كه در پاراگراف قبل ذكر شد به طور كامل و واضح قابل رويت باشد. ج) در صورتي كه از ارتباط كلامي (مستقيم و يا بي سيم دو طرفه) استفاده مي شود، فرد راهنما بايد مستقيماً با اپراتور در ارتباط بوده و نيازي به وجود شخص سوم نمي باشد. د) اپراتور بايد از علاماتي كه فقط توسط فرد راهنماي تعيين شده در محل داده مي شود پيروي كند با اين وجود از علامت STOP حتماً پيروي نماييد مهم نيست كه از سوي چه كسي صادر شود.   5-6- اندازه بار دستگاه جرثقيل را نبايد بيشتر از ظرفيت بارگيري نمود مگر براي آزمايش مجاز جرثقيل كه در پاراگراف 3 توضيح داده شد.   5-7- اتصال بار الف) اطمينان حاصل سازيد كه طناب فولادي بالابر بدون تاب خوردگي و يا پيچ خوردي مي باشد از بستن طناب به بدور بار خودداري كنيد. ب) مطمئن شويد كه بار بوسيله اسلينگ ها و يا ابزار مشابه ديگر به قلاب بار متصل مي باشد. ج) اطمينان حاصل كنيد كه بار قبل از بالا بردن بيش از چند اينچ كاملاً ايمن بوده و با اسلينگ يا وسيله بالابر به خوبي داراي تعادل مي باشد. د) اطمينان حاصل كنيد كه هيچ مانعي بر سر راه اسلينگ نمي باشد. ه) اطمينان حاصل كنيد كه بار قبل از بالا بردن به جايي متصل نمي باشد و كاملا آزاد است.   5-8- حركت بار الف) قبل از اينكه بار بيش از چند اينچ بالا رود شخصي كه مسئول بالابري است بايد از ايمن بودن بار و تعادل مناسب اسلينگ يا ابزارهاي بالابر اطمينان حاصل نمايد. ب) قبل از شروع بالابري به موارد زير توجه كنيد: 1-طناب بالابري نبايد داراي تاب خوردگي باشد. 2-خطوط چند گانه نبايد به دور هم بپيچند. 3-در هنگام بالا بردن بار، قلاب بايد در قسمت بالاي مركز ثقل بار قرار گرفته به صورتي كه چرخش و نا ميزاني بار به حداقل برسد. 4- در صورت ملاحظه وضعيت شل شدگي طناب هاي فولادي، بايد مشخص شود كه طناب روي درام و قرقره ها درست قرار گرفته است. 5-تمام كاركنان بايد از بار دور باشند. ج) در حين بالابري، اطمينان حاصل كنيد كه: 1-بار داراي هيچ شتاب مثبت يا منفي نمي باشد. 2-بار هيچ برخوردي با هيچ مانعي ندارد. در مناطقي كه فاصله ايمن محدود مي باشد، اين عمل اول بايد به صورت تمريني اجرا شود. د) از جرثقيل نبايد براي كشيدن بار روي زمين استفاده كرد مگر اينكه صرفاً از سوي شخصي معين عمل مجاز باشد. چنين شخصي بايد تشخيص دهد كه پايداري جرثقيل در خطر نبوده و قسمت هاي مختلف آن تحت فشار نمي باشند. ه) از حمل بار بالاي سر افراد خودداري نماييد. و) زماني كه كسي روي بار يا قلاب قرار دارد هيچ بالابري، پايين بري، چرخاندن يا حركتي نبايد صورت گيرد به جز مواردي كه در بخش 4 بالابري كاركنان ذكر شد. ز) ترمزها را هر دفعه كه بار نزديك ظرفيت بالا برده مي شود آزمايش كنيد بدين صورت كه بار را چند اينج بالا آورده و بعد با ترمزها كار كنيد. ح) بار را از نقطه اي كه كمتر از دو دور كامل طناب روي درام بالابر مي باشد پايين تر نبريد. ط) زمانيكه بار به صورت آويزان مي باشد جاي خود را از روي كنترل كننده ها ترك نكنيد مگر اينكه موقعيتي اضطراري مستلزم چنين عملي باشد. ي) در صورت نياز به آويزان بودن بار مدت زيادي اپراتور بايد با فعال كردن بخش هاي كنترل كننده مثبت موجود در اتاقك خود ( تر مز هاي دستي جغجغه اي) درام را از چرخش كه نهايتاً منجر به پايين آمدن بار مي شود نگه دارد.   كليه وينچ هاي بالا بر بازو ها بايد مجهز به سيستم قفل باشند چرخ‌ ضامن‌ دار اهرم كنترل شيطانك شيطانك فنر شكل 5- سيستم قفل روي درام ك) در شرايط معمولي كاركردن روي بارهاي آويزان (معلق) ممنوع مي باشد. زماينكه كه مدير مسئول تشخيص مي دهد كار با باري آويزان ضروري ي باشد دستور العمل هايي جهت اطمينان حاصل كردن از ايمني كار از طريق مشاوره با شركت ايمني لازم الاجرا مي باشد. بارهاي آويزان كه كار روي آنها ضروري مي باشد بايد در برابر هر حركت غير منتظره اي ايمن باشند. ل) از طناب هاي غير رسانا بايد براي راهنمايي، كنترل ويا دور كردن بار استفاده نمود.   5-9- بالابري هاي معمولي الف) تمام مواردي كه در قسمت هاي مختلف پاراگراف 5، كار كردن جرثقيل ذكر شد، در مورد بالابري هاي معمولي نيز  صادق مي‌باشند. ب) شخصي معين و مشخص بايد قبل از طرح بالابري، هر بالابري را به يكي از بالابري هاي زير دسته بندي كند: ·     بالابري معمولي، ·     بالابري خطرناك يا بحراني ·     بالابري pre-engineered production ج) عمليات بالابري در بالابري هاي معمولي مستلزم وجود مديري معين و مشخص مي باشد كه چنين شخصي بايد در تمام طول عملايت بالابري در محل كار حاضر باشد. در صورتي كه بالابري بوسيله يك شخص انجام شود، همان شخص كليه مسئوليت هاي مدير بالابري را به عهده مي گيرد. د) تشخيص و تعيين مديريت بالابري مي تواند از طريق آموزش هاي نوشتاري، آموزشي هاي شفاهي خاص در مورد اين كار خاص و يا مسئوليت هاي عيني تعريف شده در تشكيلات سازماني كاركنان باشد. ه) وظايف مدير تعيين شده به تربيت زير مي باشد: 1-مطمئن شويد، كليه كاركناني كه در ارتباط با اين كار هستند از نحوه بالابري مطلع  مي باشند. 2-اطمينان حاصل نمائيد وزن بار مشخص شده، ابزار و لوازم مورد نياز به درستي انتخاب شده اند و ظرفيت بار بالاتر از حد معمول نمي باشد. 3-محل بالابري را جهت تشخيص شرايط پر خطر و غير ايمن بررسي نمائيد. 4-اطمينان حاصل كنيد كه دستگاه به طور درست روشن شده و در جاي مناسبي قرار دارد. 5-اطمينان حاصل كنيد كه فرد راهنما، در صورت نياز، تعيين شده و براي اپراتور مشخص شده مي باشد. 6-عمليات بالابري را به منظور اطمينان از انجام و اتمام كار به طور ايمن و درست كاملاً هدايت نمائيد. 7-در صورت تشخيص بروز هر موقعيت غير ايمني عمليات را متوقف سازيد. 8-در صورت بروز هر حادثه يا آسيبي عمليات را به خوبي هدايت كنيد. و) مسئول جرثقيل بايد تمام جرثقيل ها را بازرسي نموده تا اطمينان حاصل كند كه آنها هنوز در فاصله زماني بازرسي مي باشند. ز) مسئول جرثقيل بايد تمام ابزارهاي بالابر را بررسي و بازرسي نموده تا اطمينان حاصل نمايد كه ظرفيت چنين ابزاري در دستگاه از حد معمول تجاوز نكرده است. ح) اپراتور بايد طبق پاراگراف 3-2 جهت تشخيص هرگونه خرابي و يا نقص دستگاه آن را بررسي نمايد. اين مشاهدات بايد حين كار جرثقيل انجام پذيرد. شخصي متخصص بايد نقايص دستگاه را چك نموده و خطرات احتمالي آنها را تشخيص دهد. ط) كليدهاي حد بالابري را در صورت وجود با توجه به پاراگرف 3-5 «كليد حد بالابري» چك نمائيد. ي) اطمينان حاصل نمائيد كه آموزش هاي كاربردي پايه اي در ارتباط با دستگاه جرثقيل، به همراه نمودارها و جدول هايي كه نشان دهنده ظرفيت بار زاويه بوم و اطلاعات مربوط به پايداري جرثقيل مي باشند در معرض ديد اپراتور جرثقيل نصب شده است. ك) خطوط بار (طناب هاي فولادي)  را بعد از اعمال نيروي كششي چك نمائيد ولي توجه داشته باشيد كه اين عمل بايد قبل از بلند شدن بار از روي زمين صورت گيرد. اگر خطوط بار راست و عمودي نمي باشند اسلينگ يا ابزار را به صورتي قرار دهيد كه قبل از ادامه بالابري خطوط بار راست شوند. 6- ضمائم       ضميمه ( الف ) جدول ظرفيت بار           طول بازو ارتفاع قلاب در صد باز شدن تلسكوپ ها طول بازو جك هاي بغل كاملا باز باشند تمامي نواحي كاركرد ظرفيت مجاز باربرداري وزنه هاي بالانس/ دو وضعيت اعداد ظرفيت بر اساس 75% بار واژگوني آمده است شعاع كاركرد ظرفيت مجاز باربرداري زاويه انحراف بچه بوم شعاع دكاركر طراحي بر اساس استاندارد دين و ايزو * فقط ناحيه پشت بازوي اصلي با طول 30.4 بعلاوه بچه بوم با طول 9.6 متري                                                              ضميمه (ب) : نواحي كاركرد جرثقيل   ناحيه بغل 360 درجه چرخش باربرداري روي جك هاي بغل- جك هاي جلودر جلو تايرهاي جلو قرار گرفته است تكيه گاه جك مركز ّچرخش جك جلو جك عقب ناحيه پشت ناحيه  جلو محور طولي ناحيه بغل ناحيه پشت 360 درجه چرخش مركز ّچرخش باربرداري روي جك هاي بغل- جك هاي جلو پشت تايرهاي جلو قرار گرفته است ناحيه  جلو بازو جك جلو جك عقب تكيه گاه جك محور طولي 360 درجه چرخش باربرداري روي تاير ها ناحيه بغل ناحيه  جلو محور طولي محور جلو مركز ّچرخش محور عقب ناحيه پشت بازو چرخهاي عقب                                                                                                                                            جر ثقيل هاي كندرو زنجيري(شهني دار) 360 درجه چرخش ناحيه  جلو ناحيه بغل بازو محور طولي مركز ّچرخش توپي غير محرك توپي محرك ناحيه محور محرك   ناحيه بغل ناحيه بغل 360 درجه چرخش ناحيه  جلو بازو مركز ّچرخش محور طولي ناحيه عقب جكهاي تعادل مركز ّچرخش ناحيه بغل بازو ناحيه  جلو 360 درجه چرخش مركز ّچرخش محور طولي ناحيه عقب جكهاي تعادل                                                                                                                                                ضميمه ( ج )  نمونه فرم بازرسي جرثقيل متحرك   فرم بازرسی جرثقیل متحرک این فقط یک فرم انتخابی و بعنوان نمونه میباشد و هیچگونه اجباری در استفاده از این فرم نمی باشد هر فرم دیگری که هدف بازرسی را تامین نماید میتواند قابل قبول باشد. بازرسی و تست بار جرثقیل متحرک شماره دستگاه:..............   نوع      دستگاه.......................             تاریخ:........................... ظرفیت نامی.................................. ساعاتکارکرددستگاه:........................ گزارش بازرسی و تست بار  چک لیست زیر نشان دهنده مواردی می باشد که قبل از تست بار باید بازرسی شوند. هر گونه شرایط غیر طبیعی که در طول بازرسی ملاحظه شود می بایست در ستون ملاحظات یادداشت شود دستگاه بالابر میبایست قبل از تست بار توسط نفرات تعمیرات مورد بازرسی قرار کیرد.   توجه : 1- بازرس ذیصلاح می بایست جرثقیل را بازبینی کند وتایید کند که بازرسی کامل شده است. 2- نفر با تجربه و ماهر می بایست جدول زیر را در طول بازرسی اولیه بر اساس مشاهدات پر نمايد.   رديف اجزاو متعلقات معيوب سالم ملاحظات 1 طناب هاي فولادي       2 قرقره ها و درام       3 کلیدهای محدود کننده-قطع کن سر بالای بازو       4 بازوی متحرک       5 کلاچ اصلی       6 کلاچ انتقال نیرو       7 پمپ و هیدرو موتور هیدرولیکی       8 کنترل های مربوط به هیدرولیک       9 شيلنگهای هیدرولیکی       10 کنترل های مکانیکی       11 زنجیرهای محرک       12 کلاچ چرخشی       13 کفشکهای سیستم ترمزی بالابری       14 ترمز درام بالابر       15 چرخ دنده های روباز       16 بازوی محرک ( بچه بوم ) بازوی اضافه       رديف سیستم حامل       1 اتصالات و دنده های مربوط به انتقال قدرت       2 ترمز ها ( دستی و اصلی )       3 تایر ها و چرخها       4 روغنکاری عمومی       5 تست عملیاتی بودن چرثقیل       6 شرايط عمومی دستگاه                   توجه    الف ) نفر ماهر بایستی مراحل ذیل رل تا مرحله نهایی تکمیل نماید:    ب ) بازرس ذیصلاح باید تمامی مراحل را بازبینی و تائید نماید . 1- جرثقیل را جهت تست و بازرسی آماده نمایید. 2- تست عملکرد را بدون بار و به منظور اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه به ترتیب زیر انجام دهید .          - مکانیزم بالابری و پایین بری     - مکانیزم بالابری و پایین بری بازوی اصلی( بوم)     - ماکنیزم بازشدن و بسته شدن تسکوپ هاي بازوی اصلی    - مکانیزم  حرکت چرخشی    - مکانیزم حرکتی خود جرثقیل ( جلو – عقب – چپ – راست و ... )  3- تست  بار نباید بیش از 110 % ظرفیت مجاز دستگاه باشد . برای ظرفیت مجاز تست بار در کمترین و بیشترین مرکز بار تا شعاع چرخش به جدول با مجاز مراجعه نمایید. نشانگر زاویه بازوی اصلی برای صحت کارکرد ، بررسی کنید. مناسب به قلاب جرثقیل وصل نمایید   Sling 4- وزنه بار را  با استفاده از 5- وزنه را تا فاصله مناسب از زمین بلند کنید تا مطمئن شوید که وزن بار روی جرتقیل و توسط ترمزها نگه  داشته شده است. وزنه را در همان حال به مدت 10 دقیقه یا زمان لازم  نگه دارید و کلیه قسمتهای جرثقیل که به نوعی تحمل بار می کنند را بررسی نمایید. در همان حال که بار آویزان می باشد کلیه اجزاء باید بدون لغزش ، آسیب یا تغییر شکل دائم باشد. 6- حداقل یک بار هنگام بالابردن بار ویک  بار هنگام پایین آوردن بار می بایستی  دستگاه جرثقیل بطور کامل  خاموش شود و در حالت خاموشی در سیستم ترمزی وینچ نباید هیچگونه لغزش یا حرارت بیش از حد مشاهده شود . 7- بار را به فاصله 2 اینچ از زمین پایین آورده و د راین حالت عملکرد  غلتکهای حرکت چرخشی و همچنین پایداری جکهای بغل بچرخانید. 8- بار را به موقعیت اولیه برگردانید و به آرامی روی زمین بگذارید . بعا از اتمام تست بار موارد زیر را بازرسی نمایید. سیم بکسل را به صورت چشمی  بر اساس آنچه در بخش مربوط به کابلهای فولادی  آمده  بررسی نمایید                                                                  قطر  کابل فولادی ----------    رکورد  قبلی .........    رکورد  فعلی ........         -سایش -  --------------- -پیچش-----------------    -  تعداد سيم هاي  شکسته در یک گام----------- - دیگر  شواهدی دال بر فرسودگی -------------- درام مربوط  به کابل فولادی باید به  صورت چشمی بازرسی شود برای تشخیص       -  سایش         -  تغییر شکل   -  فرسودگی      بازرس  ذیصلاح باید تست های غیر مخرب از قبیل  تست بویی مایع نفوذ کننده و تست ذرات مغناطیسی  را  بر روی فلزات جرثقیل انجام دهد . معیارهای قبول عدم مشاهده هرگونه سایش اضافه ، ترک ، پیچیدگی و درز می باشد . باز شدگی دهانه بیشتر از 15% دهانه نامی ( هوگ نو ) ، باید تعویض شود.  قلاب با پیچیدگی نوک   بیشتر از 10 درجه نسبت به صفحه نامی ( هوگ نو ) باید تعویض  شود قلاب با سایش 10 % بیشتر در ناحیه کاسه ( محل تماس کابل فولادی و قلاب در حالت عمود ) و یا افزایش طول بیشتر از 5% در ساق قلاب باید تعویض شود . . را روی قلاب هک نمائید A,B,C  برابر با شکل سه نقطه   قبل از تست بار  ----- اینچ ABطول بعد از تست بار ----- اینچ ABطول    بعد از تست بار  --------- اینچ BCطول    جهت راحتی کار فاصله را عدد زوج بر حسب اینچ در نظر بگیرید               قلاب را بازرسی کنید برای تشخیص       - سایش و فرسودگی      - ترک و پیچیدگی       - شواهد دال  بر باز  شدگی دهانه هوگ ( اندازه گیری فاصله نقطه (AB) اطلاعات زیر می بایست همراه دستگاه  نگهداری شود   اطلاعات ثبت شده عبارتند از وزن هوگ بلوک -------------پوند ( کیلو گرم) وزن تست ------------------پوند ( کیلو گرم) شعاع کارکرد---------------------فوت ( متر ) تعداد طناب بندی ------------------------- طول بوم------------------------ فوت ( متر ) تاریخ تست بار---------------------------- بازرس ذیصلاح------------------------------ اپراتور دستگاه --------------------------               بازوي تلسكوپي علامت توقفضميمه (د): علامات باربري علامت چنكك بسته باز  چرخش به چپ چرخش به راست علاما ت كاميون يا كند رو ها (شهني دار ها)  شهني سمت مشت بالا رفته را قفل كرده-شهني مقابل را در جهت نشان داده شده چرخش مشت حركت دهيد هر دو شهني را در جهت  چرخش مشت  حركت نمايييد بار آهسته بالا بازو پايين بازو بالا بار آهسته پايين حركات  اهسته حركات آهسته ايست ايست اضطراري باز  كردن بازوها بستن بازوها متوقف كردن كليه حركتها   دستور العمل براي نفر علامت دهنده فقط يك نفر به عنوان علامت دهنده تعيين شود مطمين شويد كه اپراتور ديد كامل روي نفر علامت دهنده دارد نفر علامت دهنده بايد با بار نگاه كند اپراتور بايد به نفر علامت دهنده نگاه كند بار را بالاي سر افراد بلند نكنيد.   علامات بوق براي حركت هاي مختلف   يك بوق : ايست يا توقف حركت دو بوق: حركت به سمت جلو  سه بوق : حركت به سمت عقب استفاده از هوك فرعي يا  تك سيم استفاده از هوك اصلي انتخاب هوك اصلي يا فرعي بوم  به سمت بالا بار به سمت پايين بوم به سمت پايين بار به سمت بالا چرخش بوم بوم سمت پايين بوم سمت بالا بار به سمت پايين بار به سمت بالا             اچرخش به سمت راست بوم پايين بار بالا بازو ها بسته بازو ها باز بوم بالا بار پايين ا بازو ها بسته بازو ها باز بوم آهسته بالا بوم آهسته پايين بوم پايين بوم بالا كليه حركت ها آهسته بارآهسته به سمت  پايين بارآهسته به سمت  بالا بار  پايين بار  بالا اچرخش به سمت چپ  دستور العمل براي نفر علامت دهنده   فقط يك نفر به عنوان علامت دهنده تعيين شود مطمين شويد كه اپراتور ديد كامل روي نفر علامت دهنده دارد نفر علامت دهنده بايد با بار نگاه كند اپراتور بايد به نفر علامت دهنده نگاه كند بار را بالاي سر افراد بلند نكنيد.  هيچگونه پاسخ نبايد به علامات غير مشخص داد چنگك باز چنگك بسته توقف كلي حركتها ايست اضطراري ايست چرخش بار احركت به سمت جلو استفاده از هوك اصلي استفاده از هوك فرعي                                                           ضميمه (ه)  : انواع جرثقيل هاي متحرك               جرثقيل  نصب شده بر كاميون تجاري بازوي تلسكوپي جرثقيل  نصب شده بر كاميون تجاري بازوي غير تلسكوپي (بوم خشك) جرثقيل  كند رو (شهني دار) بازوي غير تلسكوپي (بوم خشك) جرثقيل  كند رو (شهني دار) بازوي تلسكوپي                                                                                               جرثقيل  ريل دار(لوكوموتيو) بازوي غير تلسكوپي (بوم خشك) جرثقيل  نصب شده بر كاميون چرخ دار بازوي  تلسكوپي داراي دو جايگاه كنترل                                                                                                                                                جرثقيل  نصب شده بر كاميون چرخ دار بازوي غير تلسكوپي (بوم خشك) داراي يك  جايگاه كنترل                                                                    جرثقيل  نصب شده بر كاميون چرخ دار بازوي  تلسكوپي داراي يك جايگاه كنترل كابين اپراتور چرخشي است جرثقيل  نصب شده بر كاميون چرخ دار بازوي  تلسكوپي داراي يك جايگاه كنترل كابين اپراتور ثابت است                                                                        7_ مراجع و ماخذ: A) ASME B.30 standard B) DOE-STD-1090-2004 C) MOBILE CRANE INSPECTION GUIDE – OSHA D) LIFTING EQUIPMENT ENGINEERING ASSOCCIATION (LEEA)    ASSOCCIATION NOTES
  نوشته شده در  دوشنبه پنجم فروردین 1392ساعت 0:52  توسط نجف فرحانی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM